Kancelaria Adwokacka Tarnów - Adwokat Kamil Szybilski

Możliwość rozłożenia na raty grzywny, kosztów sądowych, przepadku, nawiązki, świadczenia pieniężnego.

Kodeks karny wykonawczy przewiduje możliwość rozłożenia na raty zasądzonej prawomocnym wyrokiem grzywny. Powyższe, możliwe jest w sytuacji, gdy natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Okres spłaty nie może przekroczyć roku. Przepisy przewidują wprawdzie możliwość wydłużenia tego okresu na 3 lata, jednak ta możliwość zastrzeżona została  do sytuacji szczególnych.

W drodze odesłania do regulacji dotyczących rozłożenia na raty grzywny, prawodawca przewidział możliwość rozłożenia na raty kosztów sądowych, przepadku na rzecz Skarbu Państwa ( o ile jest to wskazana kwota pieniężna – w praktyce, najczęściej jest to równowartość korzyści majątkowej uzyskanej z czynu przestępnego), nawiązki na rzecz Skarbu Państwa, świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej bądź nawiązki zasądzonej na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Należy pamiętać, że rozłożenie na raty wskazanych należności jest fakultatywne. Sąd decydujący o losach wniosku badać będzie sytuację majątkową skazanego, wysokość jego zarobków, sytuację rodzinną, stan zdrowia w kontekście możliwości zarobkowych. Kierując takowy wniosek do właściwego Sądu jesteśmy obowiązani wskazane powyżej okoliczności wykazać.

Kancelaria Adwokacka Kamil Szybilski

Adwokat Agnieszka Dziewiątkowska-Szybilska, Tarnów.