Kancelaria Adwokacka Tarnów - Adwokat Kamil Szybilski

PRAWO RODZINNE

Kancelaria świadczy usługi dotyczące spraw z zakresu stosunków małżeńskich, rozwodów, władzy rodzicielskiej, przysposobienia, opieki i kurateli oraz dochodzenia alimentów. Zakresem świadczonej pomocy prawnej w szczególności obejmuje:

 • sprawy o rozwód i separację oraz unieważnienie małżeństwa,
 • sporządzanie i opiniowanie majątkowych umów małżeńskich,
 • podział majątku małżeńskiego,
 • sprawy o przysposobienie, jego rozwiązanie i unieważnienie,
 • sprawy o ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, o uregulowanie kontaktów z dziećmi,
 • sprawy związane z ustalaniem i zaprzeczeniem ojcostwa i macierzyństwa,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy z zakresu aktów stanu cywilnego,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy związane z uznaniem w Polsce zagranicznych wyroków w sprawach rodzinnych.

PRAWO SPADKOWE

Kancelaria prowadzi sprawy obejmujące swym zakresem prawo spadkowe i postępowanie spadkowe:

 • zabezpieczenie spadku,
 • dokonanie spisu inwentarza,
 • odrzucenie spadku,
 • ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia,
 • zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych,
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku.

PRAWO KARNE

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie obrony w sprawach obejmujących prawo karne. Pomoc prawna w sprawach karnych obejmuje w szczególności:

 • reprezentację w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję i prokuraturę, przed sądami I instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym a także w postępowaniu wykonawczym,
 • reprezentacja w sprawach o wykroczenia oraz o przestępstwa karno-skarbowe,
 • składanie wniosków dowodowych i wniosków o zmianę i uchylenie środków zapobiegawczych,
 • wnoszenie środków odwoławczych – zażaleń i apelacji,
 • obrona klientów przed sądem w postępowaniach wykonawczych,
 • formułowanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary lub przerwę w jej wykonaniu, o warunkowe przedterminowe zwolnienia, jego odwołanie, zatarcie skazania i ułaskawienie.

PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE

Kancelaria reprezentuje Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców przed sądami powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi we wszystkich sprawach obejmujących prawo cywilne i gospodarcze:

 • sporządzanie i składanie pozwów i wniosków,
 • sprawy o zapłatę,
 • dochodzenie wierzytelności,
 • zastępstwo procesowe,
 • porady prawne,
 • obsługa roszczeń wynikających z zobowiązań umownych oraz czynów niedozwolonych,
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich i pokrewnych,
 • spraw obejmujące prawo własności ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa,
 • sprawy o odszkodowanie.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie prawa administracyjnego, a w szczególności zapewnia:

 • pomoc prawną przed organami administracji publicznej, w tym również samorządowymi kolegiami odwoławczymi,
 • reprezentowanie klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie wszelkich projektów wniosków do organów samorządu terytorialnego,
 • pomoc prawną w uzyskiwaniu stosownych zezwoleń i koncesji.

PRAWO PRACY

Pomoc prawna w zakresie prawa pracy obejmuje sporządzanie i reprezentację w sprawach:

 • odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • przywrócenia do pracy,
 • odszkodowania za bezzasadne rozwiązanie stosunku pracy, a także w sprawach dotyczących pozostałych stosunków pracowniczych (wynagrodzenie za pracę i in.),
 • sprawy o mobbing oraz sprawy związane z problemem dyskryminacji w pracy.