Oferta

Czym się zajmujemy?

Kancelaria prowadzona przez adwokatów przy ul. Krakowskiej 3 w Tarnowie obsługuje zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze. Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, karnych, a także z zakresu prawa pracy. W przypadku sporów z organami administracji publicznej, reprezentujemy przez właściwymi organami, a także przed sądami administracyjnymi. W zakresie spraw karnych, reprezentujemy Klienta w postępowaniu przygotowawczym – przed Policją oraz Prokuraturą, aż do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przed właściwym sądem powszechnym, wydziałem karnym.

Podejmujemy się zleceń w województwie małopolskim oraz województwie podkarpackim.

W zakresie stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych mamy doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej niezależnie od położenia podmiotu obsługiwanego. Powyższe umożliwiają środki porozumiewania się na odległość.

Współpracę z Klientem realizujemy bezpośrednio lub przez dostępne możliwości kontaktu na odległość, dbając o ochronę danych naszych Klientów i zachowanie poufności przekazywanych treści.

Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy usługi dotyczące spraw z zakresu stosunków małżeńskich, rozwodów, władzy rodzicielskiej, przysposobienia, opieki i kurateli oraz dochodzenia alimentów. Zakresem świadczonej pomocy prawnej w szczególności obejmuje:

 • sprawy o rozwód i separację oraz unieważnienie małżeństwa,
 • sporządzanie i opiniowanie majątkowych umów małżeńskich,
 • podział majątku małżeńskiego,
 • sprawy o przysposobienie, jego rozwiązanie i unieważnienie,
 • sprawy o ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, o uregulowanie kontaktów z dziećmi,
 • sprawy związane z ustalaniem i zaprzeczeniem ojcostwa i macierzyństwa,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy z zakresu aktów stanu cywilnego,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy związane z uznaniem w Polsce zagranicznych wyroków w sprawach rodzinnych.
Prawo spadkowe

Kancelaria prowadzi sprawy obejmujące swym zakresem prawo spadkowe i postępowanie spadkowe:

 • zabezpieczenie spadku,
 • dokonanie spisu inwentarza,
 • odrzucenie spadku,
 • ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia,
 • zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych,
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku.
Prawo karne

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie obrony w sprawach obejmujących prawo karne. Pomoc prawna w sprawach karnych obejmuje w szczególności:

 • reprezentację w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję i prokuraturę, przed sądami I instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym a także w postępowaniu wykonawczym,
 • reprezentacja w sprawach o wykroczenia oraz o przestępstwa karno-skarbowe,
 • składanie wniosków dowodowych i wniosków o zmianę i uchylenie środków zapobiegawczych,
 • wnoszenie środków odwoławczych – zażaleń i apelacji,
 • obrona klientów przed sądem w postępowaniach wykonawczych,
 • formułowanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary lub przerwę w jej wykonaniu, o warunkowe przedterminowe zwolnienia, jego odwołanie, zatarcie skazania i ułaskawienie.
Prawo cywilne i gospodarcze

Kancelaria reprezentuje Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców przed sądami powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi we wszystkich sprawach obejmujących prawo cywilne i gospodarcze:

 • sporządzanie i składanie pozwów i wniosków,
 • sprawy o zapłatę,
 • dochodzenie wierzytelności,
 • zastępstwo procesowe,
 • porady prawne,
 • obsługa roszczeń wynikających z zobowiązań umownych oraz czynów niedozwolonych,
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich i pokrewnych,
 • spraw obejmujące prawo własności ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa,
 • sprawy o odszkodowanie.
Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie prawa administracyjnego, a w szczególności zapewnia:

 • pomoc prawną przed organami administracji publicznej, w tym również samorządowymi kolegiami odwoławczymi,
 • reprezentowanie klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie wszelkich projektów wniosków do organów samorządu terytorialnego,
 • pomoc prawną w uzyskiwaniu stosownych zezwoleń i koncesji.
Prawo pracy

Pomoc prawna w zakresie prawa pracy obejmuje sporządzanie i reprezentację w sprawach:

 • odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • przywrócenia do pracy,
 • odszkodowania za bezzasadne rozwiązanie stosunku pracy, a także w sprawach dotyczących pozostałych stosunków pracowniczych (wynagrodzenie za pracę i in.),
 • sprawy o mobbing oraz sprawy związane z problemem dyskryminacji w pracy.
Prawo transportowe

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów z zakresu działalności transportowo-spedycyjno-logistycznej, w tym m.in.:

 • zmianą formy prawnej prowadzonej działalności – przekształcenia;
 • uzyskaniem koniecznych zaświadczeń, zezwoleń, certyfikatów, licencji na potrzeby wykonywania działalności gospodarczej;
 • sporządzaniem umów zleceń transportowych, umów spedycyjnych, umów przewozu;
 • prowadzeniem spraw związanych z zapisami konwencji CMR, ADR, AETR, INCOTERMS 2010;
 • reprezentacją przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej, ITD.
 • obsługą sporów (w tym także negocjacje przedsądowe i późniejsza windykacja należności)

O KANCELARII

Kancelaria prowadzona przez adwokatów przy ul. Krakowskiej 3 w Tarnowie obsługuje zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze.Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, karnych, a także z zakresu prawa pracy.

KONTAKT

33-100 Tarnów, ul. Krakowska 3/3a
+48 502 825 574
+48 782 646 565
kancelaria@tarnow-adwokat.pl

Wykonanie i opieka techniczna Comp-Web Studio.