Kancelaria Adwokacka Tarnów - Adwokat Kamil Szybilski

Kancelaria Adwokacka adwokata Kamila Szybilskiego poszukuje prawnika – studenta czwartego lub piątego roku prawa, absolwenta studiów prawniczych bądź aplikanta adwokackiego lub radcowskiego do współpracy w ramach stażu. Poszukujemy osób ambitnych, kreatywnych, pracowitych. Miejsce odbywania stażu to Tarnów. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy.

czytaj więcej...

DOZÓR ELEKTRONICZNY TZW. BRANSOLETKA OD KWIETNIA 2016 ROKU

Poczynając od 15 kwietnia 2016 roku, skazany na karę pozbawienia wolności do jednego roku może ubiegać się o możliwość odbywania tejże kary w systemie dozoru elektronicznego. Ustawodawca wrócił do uregulowań obowiązujących przez lipcem 2015 roku. W okresie od lipca 2015 roku do kwietnia 2016 roku dozór elektroniczny stanowił inną rodzajowo […]

czytaj więcej...

ROZWÓD, ALIMENTY, KONTAKTY, WŁADZA RODZICIELSKA PO NOWELIZACJI Z 2015 ROKU.

Sąd Okręgowy, właściwy w sprawach rozwodowych, zobligowany jest do kompleksowego uregulowania sytuacji rodziny po rozwodzie. Zdecydowanie najważniejszą kwestią jest dobro małoletnich dzieci małżonków i tak, Sąd wyrzec musi o alimentach na rzecz małoletnich dzieci i władzy rodzicielskiej. Do czasu wejścia w życie nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego tj. do końca […]

czytaj więcej...

Możliwość rozłożenia na raty grzywny, kosztów sądowych, przepadku, nawiązki, świadczenia pieniężnego.

Kodeks karny wykonawczy przewiduje możliwość rozłożenia na raty zasądzonej prawomocnym wyrokiem grzywny. Powyższe, możliwe jest w sytuacji, gdy natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Okres spłaty nie może przekroczyć roku. Przepisy przewidują wprawdzie możliwość wydłużenia tego okresu na 3 lata, jednak ta możliwość zastrzeżona […]

czytaj więcej...

Na wycięcie drzewa wymagane jest zezwolenie. To wójt (burmistrz, prezydent) zadecyduje, czy możemy wyciąć drzewo, rosnące na posiadanej przez nas działce.

Bez względu na to, że jesteśmy posiadaczami nieruchomości na której rosną drzewa przez nas wycinane, sam proces wycinki winien być poprzedzony uzyskaniem stosownego zezwolenia (po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości).  Zezwolenie wydaje wójt, burmistrz bądź prezydent co oznacza, iż wniosek należy złożyć we właściwym miejscowo Urzędzie Gminy. Kwestia ta jest istotna […]

czytaj więcej...

ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA TZW. INTERCYZA I PODZIAŁ MAJĄTKU MAŁŻONKÓW – CZY ZAWSZE DZIELIMY PO POŁOWIE?

Z zawarciem związku małżeńskiego łączy się powstanie tzw. wspólności majątkowej małżeńskiej – powstaje trzecia , „wspólna” masa majątkowa (obok majątków osobistych każdego z małżonków). Wspólność majątkową można oczywiście znieść ustanawiając rozdzielność majątkową – umownie bądź sądownie. Wspólność ustanie także w razie orzeczenia rozwodu, separacji , unieważnienia małżeństwa, śmierci któregoś z […]

czytaj więcej...

CO ZROBIĆ GDY DŁUŻNIK „UCIEKA” Z MAJĄTKIEM?

Łac. actio Pauliana tj. skarga pauliańska zwana wśród prawników paulianką. Wielokrotnie powtarzamy Klientom, że wyrok zasądzający na naszą rzecz zapłatę to tylko pierwszy etap odzyskiwania pieniędzy od dłużnika… O ile nasz dłużnik ma stałą pracę, emeryturę, fundusze na rachunku bankowym – egzekucja nie powinna stanowić problemu, często zdarza się jednak, […]

czytaj więcej...

STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU. JAK UNIKNĄĆ DODATKOWYCH KOSZTÓW POSTĘPOWANIA.

W wypadku postępowania o stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym, decydujące znaczenie w zakresie kosztów postępowania, ma data wszczęcia postępowania. Procedura cywilna bowiem, przewiduje sześciomiesięczny okres na deklarację spadkobierców czy spadek przyjmują wprost,  z dobrodziejstwem inwentarza, czy może odrzucają spadek w całości. Termin ten liczy się od daty dowiedzenia się o […]

czytaj więcej...

Ocena winy za rozkład pożycia w wyroku rozwodowym.

W przypadku rozwiązania małżeństwa stron przez rozwód, Sąd ocenia z czyjej winy owy „całkowity i trwały rozkład pożycia” nastąpił. Możliwa jest wprawdzie sytuacja, w której Sąd od badania zawinienia odstępuje ale to tylko na zgodny wniosek małżonków. Gdy tej zgody nie ma, Sąd przeprowadzi stosowne postępowanie dowodowe w kierunku ustalenia […]

czytaj więcej...

Kiedy można uchylić się od obowiązku płacenia alimentów? Trudna sytuacja materialna rodzica. Dziecko – wieczny student.

W pierwszym wypadku mowa o sytuacji samych rodziców obowiązanych do płacenia alimentów na dziecko. Załóżmy, że obowiązek płacenia dziecku alimentów przerasta możliwości rodzica. Mówiąc „przerasta możliwości” mam na myśli sytuację, w której konieczność zapłaty kwoty pociąga za sobą uszczerbek w finansach rodzica tak daleko idący, że nie jest on w […]

czytaj więcej...