Dane osobowe

Administratorem Danych Osobowych Zleceniodawcy jest Zleceniobiorca. Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane będą w celu: wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Zleceniodawcy zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zleceniobiorcy – na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości  ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); realizacji prawnie uzasadnionego interesu Zleceniodawcy, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane będą w zakresie informacji dotyczących prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności gospodarczej, w tym firmy, siedziby prowadzonej działalności, adresu do   korespondencji, dodatkowego adresu wykonywania działalności, numeru NIP, REGON, PKD, pełnomocnika, numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej, jeżeli zostały wskazane, zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów (dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Dane osobowe Zleceniodawcy będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji niniejszej Umowy, a także przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z jej realizacją. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Zleceniodawcy treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

Zleceniodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się do Zleceniobiorcy pod adresem email: kancelaria@tarnow-adwokat.pl lub pod numerem telefonu Zleceniobiorcy. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO Zleceniodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

Podanie przez Zleceniodawcę danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia i wykonania Umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez Zleceniobiorcę.

Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazywania wszelkich informacji w przedmiocie zmian swoich danych osobowych, a w szczególności zmian dotyczących nazwy klienta, adresu do doręczeń czy adresu poczty elektronicznej.

Zleceniodawca w chwili zawarcia Umowy powierza Zleceniobiorcy w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b) Rozporządzenia) wszelkich przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy.

Zleceniobiorca może powierzyć dane osobowe objęte przedmiotem niniejszej Umowy do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania niniejszej Umowy, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zleceniodawcy.

Zleceniobiorca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

W miarę możliwości Zleceniobiorca pomaga Zleceniodawcy w niezbędnym zakresie wywiązać sięz obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

Zleceniobiorca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Zleceniodawcy w ciągu 48 godzin.

O KANCELARII

Kancelaria prowadzona przez adwokatów przy ul. Krakowskiej 3 w Tarnowie obsługuje zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze.Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, karnych, a także z zakresu prawa pracy.

KONTAKT

33-100 Tarnów, ul. Krakowska 3/3a
+48 502 825 574
+48 782 646 565
kancelaria@tarnow-adwokat.pl

Wykonanie i opieka techniczna Comp-Web Studio.